847781-45-7

Methanesulfonic acid, trifluoro-,4-[(2S,3R)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-oxo-2-azetidinyl]phenyl ester