139719-63-4

3-Pentanol,2-[(2,6-dimethylphenyl)imino]-4,4-dimethyl-1-(phenylmethoxy)-, acetate(ester)